تعمیر تغذیه PMP6000 قسمت اول

تعمیر تغذیه PMP6000

قسمت اول

 

در این قسمت  تعمیر چوک تغذیه دستگاه  که نوسانات زیاد  داشته و این مشکل پیش آمده

مدل بهرینگر PMP6000

0
X